Author Topic: Vuilwatertank  (Read 9013 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

maxbolweg

 • Guest
Vuilwatertank
« on: 24 March, 2008, 10:05:41 »
Daar is ie? dan... ook op dit forum hoort een discussie over de vuilwatertank, zou je toch zeggen!?
Wie heeft welke oplossing op zijn of haar schip?
Op onze C33 wordt mij door jachtservice mogelijkheid voorgesteld om kastjes boven toilet om te? bouwen tot tank boven waterlijn. Voordelen eenvoudig en?geen pomp nodig. Nadelen bij volletank 40 kg op breedste punt hoog in de romp.

Andere oplossing:
tank onder in dwarsbankje tegen het hoofdschot in kajuit. Voordelen:? grotere tank en ligging bij zwaartepunt schip.
Nadelen: technisch gecompliceerder (waterpomp, langere slangen etc)

Wie heeft kortom al een tank en/of heeft hier ook gedachten over??? Wie zou wat doen en waarom????
« Last Edit: 24 March, 2008, 16:49:22 by maxbolweg »

Offline BJ

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 979
 • Gender: Male
  • BJSoft
Re: Vuilwatertank
« Reply #1 on: 25 March, 2008, 12:38:00 »
Zolang het niet verplicht wordt om een tank te installeren ga ik me er niet echt druk over maken. En anders installeer ik een 25-liter buffertank van RM met een driewegklep waardoor je buiten de 12-mijlszone gewoon kan lozen.

Offline BJ

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 979
 • Gender: Male
  • BJSoft
Re: Vuilwatertank
« Reply #2 on: 25 March, 2008, 17:42:37 »
De wetgening is erg simpel maar lijkt geregeld tot misverstanden te leiden. Er is en komt geen verplichting voor het aan boord hebben van een vuilwatertank in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht/beweerd. Het is alleen zo dat er geen zwart water meer geloosd mag worden op oppervlaktewater binnen de 12-mijlszone. En huishoudelijk water, waaronder het water uit de kombuis en douche, valt _niet_ onder zwart water en mag dsu nog steeds gewoon worden geloosd.

maxbolweg

 • Guest
Re: Vuilwatertank
« Reply #3 on: 25 March, 2008, 20:23:58 »
Ha BJ,
De 12 mijlszone oplossing is geen oplossing voor als je boot op het IJsselmeer ligt.
Ik ga tenminste niet naar IJmuiden om daar even buitengaats mijn tankie te legen.

Ik denk wel dat ik midden op het IJsselmeer mijn tank zou legen en dat is nu precies vanaf volgend jaar verboden, maar je moet inderdaad wel op heterdaad betrapt worden.

Maar ik neig  inmiddels waar naar een nette oplossing die je als re?el zou kunnen bestempelen. Een 40 liter tank met afzuiging en voor nood een doorvoer naar buiten, als ik het vuilwater echt niet ergens anders kwijt kan en anders te lang met volle tank zou moeten doorvaren.


 Offline BJ

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 979
 • Gender: Male
  • BJSoft
Re: Vuilwatertank
« Reply #4 on: 26 March, 2008, 09:56:23 »
Hey Max,

nee, ff naar buiten is niet echt een optie maar aangezien de meeste mensen op het IJsselmeer aan het einde van de dag in een haven liggen is een tank voor hen niet echt noodzakelijk. De optie die jij beschrijft klinkt wel goed; ik zou 'em zelf nog combineren met een versnijderpomp zodat je een soepele massa hebt om overboord te zetten. Maar alleen in noodgevallen he.....  ;D

Offline Ewout

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 222
Re: Vuilwatertank
« Reply #5 on: 26 March, 2008, 21:01:51 »
H? allemaal,

Volgens de wettelijke regel wordt er een verplichting gesteld, namelijk: je moet vanaf 1-1-2009 aan kunnen tonen dat je de fekaili?n etc. kunt opvangen en niet loost op het oppervlaktewater. Daarmee is er dus GEEN verplichting om een vuilwatertank aan boord te hebben. Als je kunt aantonen en aannemelijk kunt maken dat je in een plastic zak je behoefte doet is er dus niets aan de hand.  ;D

We praten steeds over een vuilwatertank maar strikt genomen hoeft dat helemaal niet.

Ikzelf heb echter wel een 25 l tank van RM. Ik heb een driewegklep geplaatst (laten plaatsen) zodat ik het water respectievelijk rechtstreeks kan lozen, op kan vangen en kan laten afpompen bij een inname punt. Voorlopig is dat voldoende. In mijn bestaande situatie vond ik het onlogisch om een kast op te offeren of een tank in de punt te laten installeren. Naast de exhorbitante kosten die de installatie met zich zou meebrengen wilde ik geen extra kilo's in de punt en zeker geen bergruimte inleveren.

Door deze oplossing voldoe ik reeds aan de norm van 1-1-2009.

Garoenten
ewout

maxbolweg

 • Guest
Re: Vuilwatertank
« Reply #6 on: 26 March, 2008, 21:30:03 »
Ha BJ,

Ik proef enig ongeloof. Kan ik wel inkomen, want de branche zegt zelf ook dat er niet genoeg afzuigpunten zijn. Weet niet of het waar is. Weet ook niet wat het gaat kosten om van zo'n punt gebruik te maken. Maar dat zijn wel zaken die straks bepalend ?zullen zijn of watersporters zich wel of niet aan de regels gaan houden.

Ik ben niet van plan om weken met een volle tank te gaan varen, en als die vol is zal je bij hoge nood ?het toch overboord doen ook op het IJsselmeer. Maar op zich als er in iedere grotere jachthaven zo'n punt is , zal ik hem gebruiken als het maar niet meer dan 5 euro kost.

Op ons vorige schip (Waarschip 570) hadden we een chemisch toiletje, nooit gebruikt op het IJsselmeer, maar we hadden toen geen kinderen.

De regeling lijkt inderdaad onzinnig, maar aan de andere kant hebben mijn kinderen wel eens naast een drijvende drol aan een strandje bij Heeg staan spelen in het water. Dat was toch echt een deftige watersportdrol.

In principe vind ik het wel een teken van beschaving om er iets nets mee te ?doen.
Ik heb ook aan zo'n ombouwtankje zitten denken, maar die hebben een wat krappe capaciteit (25l) en zijn in principe niet geschikt om leeggezogen te worden (kan wel worden aangepast overigens)
Nu denk ik dus aan ?de nette ?oplossing en overweeg om het tankje toch hoog te laten inbouwen boven het toilet, omdat in principe het simpelst is en de minste kans op storing geeft. vrgr, Maxmaxbolweg

 • Guest
Kmervragen over dit onderwerp
« Reply #7 on: 26 March, 2008, 21:48:39 »
Kamervragen enantwoorden minister over dit onderwerp:


25 890 Aanpak riooloverstorten
Nr. 31 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 23 november 2004
De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de regering over
de brief van 2 september 2004 inzake het voorgenomen verbod op toiletlozingen
recreatievaart (25 890, nr. 28).
De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
heeft deze vragen, mede namens de minister van Verkeer en
Waterstaat, beantwoord bij brief van 23 november 2004.
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.
De voorzitter van de commissie,
Buijs
De griffier van de commissie,
Van der Leeden
1 Samenstelling:
Leden: Duivesteijn (PvdA), Hofstra (VVD), Buijs
(CDA), Voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), Van
Gent (GL), Geluk (VVD), Dijsselbloem (PvdA),
Ondervoorzitter, Snijder-Hazelhoff (VVD),
Depla (PvdA), Van Oerle-van der Horst (CDA),
Van As (LPF), Van den Brink (LPF), Van
Bochove (CDA), De Ruiter (SP), Duyvendak
(GL), Huizinga-Heringa (CU), Koopmans
(CDA), Spies (CDA), Van Lith (CDA), Van der
Ham (D66), Van Velzen (SP), Timmer (PvdA),
De Krom (VVD), Verdaas (PvdA), Kruijsen
(PvdA), Samsom (PvdA), Veenendaal (VVD).
Plv. leden: Crone (PvdA), Dezentj? Hamming
(VVD), Mastwijk (CDA), Ormel (CDA), Halsema
(GL), Luchtenveld (VVD), Boelhouwer (PvdA),
?rg? (VVD), Dubbelboer (PvdA), Algra (CDA),
Kraneveldt (LPF), Varela (LPF), Ten Hoopen
(CDA), Vergeer (SP), Vos (GL), Van der Staaij
(SGP), Vietsch (CDA), Sterk (CDA), Haverkamp
(CDA), Ko?er Kaya (D66), Gerkens (SP),
Verbeet (PvdA), Balemans (VVD), Waalkens
(PvdA), Van Heteren (PvdA), Wolfsen (PvdA),
Oplaat (VVD).
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2004?2005
KST81978
0405tkkst25890-31
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
?s-Gravenhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004?2005, 25 890, nr. 31 1
1
Wordt het Plan van Aanpak Wetgevings- en Communicatietraject
?lozingenverbod optoiletwater van recreatievaartuigen? Europees
geco?rdineerd? Geldt deze aanpak ook voor andere landen?
Neen. Het wetgevingstraject zal zoals gebruikelijk bij de EC worden genotificeerd.
Wel zal het lozingenverbod noodzakelijk zijn om te kunnen
voldoen aan een aantal Europese richtlijnen, zoals de Zwemwaterrichtlijn
en de Kaderrichtlijn Water. In een aantal andere Europese landen, zoals
Denemarken, Duitsland (enkele L?nder) en Finland zijn vergelijkbare
lozingsverboden al van kracht of wordt gewerkt aan lozingsverboden.
2
Gelden de aangekondigde maatregelen ook voor de buitenlandse
recreatievaart?
Ja. Buitenlanders die in Nederland verblijven dienen zich uiteraard aan de
Nederlandse wet en regelgeving te houden. Dit geldt voor de verkeersregels
opde weg en dus ook voor de regels te water.
3
Hoe wordt omgegaan met de plaatsing van mobiele toiletten en vuilwatertanks
in oude en historische schepen, gezien eventuele technische onmogelijkheden
en/of rentabiliteit van de investering?
Voor de begripsbepaling van een pleziervaartuig zal worden verwezen
naar de Wet pleziervaartuigen. Op grond van artikel 2 van de Wet pleziervaartuigen
vallen historische schepen die voor 1950 zijn gebouwd
alsmede individuele replica?s van zulke schepen, indien zij hoofdzakelijke
met de oorspronkelijke materialen zijn gebouwd en als zodanig door de
fabrikant zijn aangeduid niet onder het lozingsverbod. Het lozingsverbod
houdt overigens niet in dat een mobiel toilet of een vuilwatertank
verplicht wordt. Indien men een schip heeft dat wel onder de begripsbepaling
valt en waar deze zaken onmogelijk kunnen worden ingebouwd,
bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid van toiletgebruik aan de wal. Voor
absolute noodgevallen is ook een emmer (bij voorkeur met deksel)
wellicht een bruikbaar alternatief. Rentabiliteit van de investering is voor
pleziervaartuigen minder relevant.
4
Waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen oude en nieuwe
schepen? Wordt hiermee een breed draagvlak niet ondergraven? Waarom
geeft de regering er de voorkeur niet aan om de regeling voor alle
schepen in te laten gaan in 2009?
Inmiddels is met de koepels voor de pleziervaart afgesproken dat dit
onderscheid niet in de regelgeving zal worden opgenomen. De fasering
zal wel worden doorgevoerd in de vorm van een convenant, waarin zal
worden afgesproken dat vanaf 2006 nieuwe pleziervaartuigen met een
opvangvoorziening voor toiletwater aan boord zullen worden afgeleverd.
Het is de bedoeling dit convenant tijdens de komende HISWAtentoonstelling
in februari 2005 te ondertekenen. Het lozingsverbod zal
dan voor alle schepen op 1 januari 2009 van kracht worden.
5
Welke afspraken zijn met de recreatievaart gemaakt over een verbod op
de lozingen van toiletwater?
Op19 augustus 2004 is bestuurlijk overleg gevoerd met de koepels die de
recreatievaart vertegenwoordigen alsmede andere betrokkenen zoals de
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004?2005, 25 890, nr. 31 2
Unie van Waterschappen, het IPO en de Milieubeweging. Bij dit overleg
ondersteunden allen het nut en de noodzaak van het onderhavige lozingsverbod.
6
Zijn er nog onderwerpen in het kader van het Plan van aanpak die nader
met de recreatievaart dienen te worden overlegd?
Over detailpunten vindt nog overleg plaats in de LBOW-werkgroep ?duurzame
recreatievaart?. Dit overleg richt zich met name ophet
communicatie- en voorlichtingstraject, waarbij tevens wordt bezien hoe
de middelen en instrumenten (waaronder ook de tijdschriften die door de
diverse organisaties worden uitgegeven) het meest effectief kunnen
worden ingezet. In deze werkgroeponderkennen alle betrokkenen het
belang om de overige scheepvaart en de andere diffuse bronnen van
bacteri?le verontreiniging ook aan te pakken.
7
Is er voldoende opvangcapaciteit voor het vuile water? Is de huidige en
toekomstige capaciteit van de vuilverwerking in de havens wel voldoende
om piekbelasting (zomervakantie) op te vangen?
Opdit moment is een veel gehoorde klacht van houders van opvangvoorzieningen
opde wal voor huishoudelijk afvalwater vanaf pleziervaartuigen
dat deze vrijwel niet gebruikt worden omdat directe lozing ophet
oppervlaktewater expliciet is toegestaan. Te verwachten valt dat als door
het lozingsverbod het aanbod van dit afvalwater stijgt het aantal voorzieningen
zal toenemen en ook de capaciteit. Deze voorzieningen zijn
meestal aangesloten op het openbaar riool, en de capaciteit van de riolering
is over het algemeen ruim voldoende. Een aantal jachthavens zal
mogelijk in de toekomst bij meer aanbod wel de pompcapaciteit en het
aantal aansluitpunten uitbreiden, zodat bij grote drukte meerdere boten
tegelijkertijd van de afgiftevoorziening gebruik kunnen maken.
8
Zijn er in 2006 voldoende walopvangvoorzieningen voor het huishoudelijk
afvalwater van pleziervaartuigen in Nederland?
Er zijn momenteel ca. 300 afgiftevoorzieningen beschikbaar in Nederland.
De ANWB heeft als bijlage bij het tijdschrift Waterkampioen een kaart
gepubliceerd waarop de locatie van deze voorzieningen is aangegeven.
Als gevolg van het van kracht worden van het Besluit jachthavens zal dit
aantal in de toekomst naar verwachting aanzienlijk toenemen.
9
Welke bijdrage levert de lozing van toiletwater vanuit de pleziervaart
landelijk gezien voor de vervuiling van het oppervlaktewater?
In het Plan van Aanpak, dat als bijlage bij de brief aan uw Kamer was
gevoegd, wordt vermeld dat de bijdrage van de recreatievaart aan de
totale belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen
en nutri?nten ca. 1% bedraagt. Dit getal is echter niet relevant. Door
samengaan van onderhavige lozingen zowel in plaats (recreatiewater,
veelal klein water) als in tijd (met name bij mooi weer) met andere
vormen van waterrecreatie zoals zwemmen is de invloed van deze
lozingen opde lokale bacteriologische waterkwaliteit vele malen belangrijker.
Andere bronnen van bacteri?le verontreiniging zijn riooloverstorten,
effluenten van rwzi?s, landbouw en vogelpoep. Riooloverstorten spelen
vooral een rol in periodes van hevige regenval, wanneer over het algemeen
weinig wordt gezwommen. Opeen mooie zomerdag opeen
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004?2005, 25 890, nr. 31 3
recreatieplas zal de invloed van de toiletwaterlozingen van de recreatievaart
opde bacteriologische waterkwaliteit groot zijn. Bovendien is het
gewoon vies en voor zwemmers een onprettige gedachte te zwemmen in
het verdunde toiletwater van mederecreanten.
10
Er wordt aangegeven dat de pleziervaart ?landelijk gezien een relatief
kleine bron is voor vervuiling? maar wel degelijk van belang is voor
zwemwaterkwaliteit. Kan dit nader beargumenteerd worden? Kan met
concrete meetbare gegevens worden aangetoond dat met de lozingen de
normen van de EU zwemwaterrichtlijn onder druk komen te staan?
Recent zijn door het RIZA metingen uitgevoerd naar de invloed van
pleziervaart opde zwemwaterkwaliteit. Opde Vinkeveense plassen is in
augustus en september van dit jaar de bacteriologische waterkwaliteit
bepaald nabij concentratieplaatsen van pleziervaartuigen. In het betreffende
gebied (waar ook wordt gezwommen) blijken de lozingen van de
recreatievaart sterk bepalend voor de bacteriologische waterkwaliteit.
Voor E. coli lagen de gemeten waarden (n=6) in de range 180 ? 3000
kve/100 ml. De geometrische gemiddelde waarde voor E.coli bedraagt 700
kve/100 ml; het rekenkundig gemiddelde 1100 kve/100 ml. De voorgestelde
norm voor veilig zwemwater volgens de nieuwe EU-zwemwaterrichtlijn
voor E. coli is 500 kve/100 ml (gebaseerd op95-p ercentiel). De
norm als 95-percentiel houdt in dat 95% van de gemeten waarden onder
de norm moeten liggen en slechts 5% het normgetal mag overschrijden.
De EU-norm wordt hier dus zwaar overschreden. De resultaten van dit
onderzoek zullen opkorte termijn in de LBOW-werkgroep?duurzame
recreatievaart? worden besproken. In het hier als voorbeeld aangehaalde
gebied spelen overige bronnen nauwelijks een rol. In andere gebieden zal
dit wellicht wel het geval zijn. In dat kader zal ook de sanering van de
overige bronnen (riooloverstorten, effluenten van rwzi?s en overige
scheepvaart) de komende jaren aanzienlijke inspanningen vragen.
11
Weegt de investering in toiletvoorzieningen opdeze pleziervaartuigen op
tegen het beoogde milieurendement?
Het gaat hier om pleziervaart, een luxe activiteit, tegenover hygi?ne en
volksgezondheid. De kosten van inbouw van een vuilwatertank of mobiel
toilet zijn in relatie tot de totale kosten van de desbetreffende vaartuigen
gering. Een economische afweging van investering versus rendement
slaat dan ook in alle gevallen door naar het milieurendement.
12
Welke juridische belemmeringen worden verwacht voor een in te stellen
verbod optoiletwaterlozingen bij (recreatieve ) schepen zoals de chartervaart,
bruine vloot, rondvaart- en partyboten?
Hier worden geen juridische belemmeringen verwacht. Wel is het zo dat
het Besluit Lozingen van afvalwater uit huishoudens, waarin de be?indiging
van de uitzondering voor pleziervaartuigen van het algemeen
lozingsverbod Wvo zal worden gerealiseerd, niet ziet opbedrijfsmatige
activiteiten. Een analoog verbod voor de bedrijfsmatige pleziervaart zal
naar verwachting worden opgenomen in het toekomstige Besluit nietinrichtingen,
waarin lozingen uit bedrijfsmatige activiteiten die niet onder
het begripinrichting vallen, zullen worden geregeld. Deze amvb is aangekondigd
in het Meerjarenprogramma Herijking van de VROM-regelgeving.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004?2005, 25 890, nr. 31 4
13
Opwelke gronden verlenen provincies subsidies voor de inbouw van een
vuilwatertank voor recreatieve booteigenaren? Kunt u aangeven onder
welk oormerk een eventuele uniforme regeling voor deze subsidies gaat
gelden en hoe deze regeling bijdraagt aan het principe ?de vervuiler
betaalt??
Tussen de provinciale subsidieprogramma?s voor de inbouw van een
vuilwatertank bestaan grote verschillen, zowel in de voorwaarden als de
subsidiebedragen. Aan het IPO is gevraagd te bezien of tot een uniforme
regeling kan worden gekomen. Het IPO zal dit onderzoeken. Het is niet
bekend in hoeverre de onderscheiden provincies bij deze subsidieregelingen
het principe ?de vervuiler betaalt? in overweging hebben
genomen.
14
Wat is mogelijk de financi?le bijdrage van de overheid voor inbouw van
een vuilwatertank bij een pleziervaartuig?
De Rijksoverheid heeft in een eerder stadium al kenbaar gemaakt dat zij
niet zal voorzien in een landelijke financi?le bijdrage voor booteigenaren
die opvrijwillige basis overgaan tot het inbouwen van een vuilwateropvangsysteem.
De overheid beroept zich hierbij op het principe ?de
vervuiler betaalt?. Wel heeft de overheid de afgelopen jaren subsidie
beschikbaar gesteld voor de realisatie van een basisnetwerk van opvangvoorzieningen
opde wal voor afvalwater van pleziervaartuigen. Voor
bedrijfsmatige pleziervaart (chartervaart en verhuur) is voor het inbouwen
van vuilwatertanks de VAMIL- en de MIA-regeling van toepassing.
15
Waarom is het verbod alleen gericht opde recreatievaart? Graag een
cijfermatige onderbouwing waarom de overige scheepvaart per categorie
wel/geen grotere afvalbron zijn dan de recreatievaart.
In het plan van aanpak is aangegeven hoe de stand van zaken is voor de
overige scheepvaartcategorie?n. Kortheidshalve verwijs ik naar dit plan.
Voor het beroepsgoederenvervoer te water gelden internationale
verdragen. Het zal in de nabije toekomst niet haalbaar zijn hiervoor ook
een lozingsverbod in te voeren. Overigens vindt beroepsgoederenvervoer
te water voornamelijk op groot water plaats en is het aantal opvarenden
in relatie tot het tonnage van de schepen gering in verhouding tot de
recreatievaart. Voor de zeescheepvaart is op 15 oktober de Regeling
havenontvangstvoorzieningen van kracht geworden, waardoor het
zeeschepen min of meer verplicht worden hun sanitair afvalwater in de
havens af te geven. Lozing van sanitair afvalwater van zeeschepen op
volle zee is toegestaan, maar binnen twaalf nautische mijlen vanaf de kust
is dit opgrond van het MARPOL-verdrag alleen toegestaan na behandeling
in een door MARPOL goedgekeurde behandelingsinstallatie.
16
Kan de regering aangeven of er al meer duidelijkheid is wanneer de voor
de periode 2005?2010 aangekondigde verboden voor de hotel- en passagiersschepen
van kracht worden?
Zie het antwoord opde vragen 12 en 15.
17
Is er al voorzien in plaatsing van vuilwaterstations voor de charter- en
rondvaartboten? Wie zal de kosten hiervan opzich nemen?
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004?2005, 25 890, nr. 31 5
Neen. Er bestaat nog geen landelijk netwerk van walopvangvoorzieningen
voor vuilwater afkomstig van de rondvaart- en charterboten. In enkele
gevallen zijn voorzieningen geplaatst op vrijwillige basis door het bedrijf
zelf, al dan niet financieel ondersteund door een regionale overheid.
18
Opwelke wijze zou een mogelijk verbod oplozing van toiletwater door de
recreatievaart kunnen worden gehandhaafd?
Het verbod oplozing van toiletwater door de recreatievaart zal kunnen
worden gehandhaafd door de waterschappen, de regionale directies van
Rijkswaterstaat, de politie te water en de reguliere politie. Dit kan uiteraard
alleen in heterdaadsituaties. Enige ervaring met handhaving bestaat
al in jachthavens; in de meeste jachthavens zijn deze lozingen verboden
en wordt dit verbod door de beheerders gehandhaafd. Tevens is het de
bedoeling door voorlichting en communicatie een omslag in de mentaliteit
van de watersporter te bewerkstelligen, waarbij deze dan ook elkaar
opillegaal en ongewenst gedrag zullen aanspreken. Deze omslag in
mentaliteit zal veel moeilijker te realiseren zijn als de lozingen expliciet
toegestaan zouden blijven.
19
Kunt u aangeven of er optermijn gestreefd wordt naar een registratie van
de naar schatting 265 000 pleziervaartuigen die Nederland telt, om de
controle van het lozingenverbod te kunnen handhaven? Zo ja, opwelke
termijn en welke manier? Zo neen, hoe denkt u recreatievaartuigen te
gaan controleren ophet naleven van het verbod?
Er vindt opdit moment overleg plaats over mogelijke registratie van
pleziervaartuigen. Dit is gericht op de verplichte registratie van speedboten,
jetski?s en snelle motorboten, die sneller kunnen varen dan 20
km/u. Speedboten en jetski?s hebben over het algemeen geen vast toilet
aan boord, en er zijn niet heel veel motorjachten met een vast toilet aan
boord die sneller gaan dan 20 km/u. Dit registratiesysteem zal dus geen
rol kunnen spelen bij de handhaving van het lozingsverbod voor toiletwater.
Gezien de huidige trend naar deregulering en verlaging van administratieve
lasten streef ik er niet naar opkorte termijn een verplicht
registratiesysteem voor alle pleziervaartuigen te introduceren.
20
Kan de regering aangeven of moeilijkheden verwacht worden omtrent de
controle opde nieuwe maatregelen? Hoe verloopt het communicatietraject?
Zoals al in het antwoord opvraag 18 is gesteld, is de controle niet
eenvoudig. In het communicatietraject zal worden gestreefd naar een
mentaliteitsomslag bij de watersporters. Dit communicatietraject wordt
begeleid door de LBOW-werkgroep?duurzame recreatievaart? en alle
organisaties die zich met de recreatievaart bezighouden zijn daarin vertegenwoordigd.
21
Bij overtredingen ophet water, inclusief het illegaal lozen van afvalwater,
kan de ?waterpolitie? alleen de bestuurder van een boot bekeuren, iets
wat moeilijk vast te stellen is als niet direct wordt aangehouden. Is dit
geen reden om een voorstel te doen waarbij bekeurd wordt opbasis van
kenteken? Kan de regering aangeven waarom wel of waarom niet bekeurd
kan worden opbasis van kenteken?
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004?2005, 25 890, nr. 31 6
Zoals al in het antwoord opvraag 19 is aangegeven, is er opdit moment
geen registratiesysteem voor alle pleziervaartuigen. Bekeuren op kenteken
is dan ook geen optie.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004?2005, 25 890, nr. 31 7

maxbolweg

 • Guest
Re: Vuilwatertank
« Reply #8 on: 27 March, 2008, 09:05:48 »
BJ,

Over die vermaler. Volgens MYS (want daar staat boot nog steeds), zou tank boven waterlijn gewoon door zwaartekracht leeg moeten lopen, dus geen pomp of ander electra nodig.
Ik vond dat ook erg optimistisch, maar misschien zijn er onder ons die ervaring met zo'n tank hebben.
Max

Niels

 • Guest
Re: Vuilwatertank
« Reply #9 on: 02 April, 2008, 00:38:19 »
Technisch gezien is alleen een komplete installatie met grote tank, pomp en geurfilter etc. een afdoende oplossing, voor de wet is echter een miniem tankje voor nieuwe schepen(geen maat voorgeschreven) al voldoende.Daar deze wet echter mank gaat op het punt handhaving en de charter en binnenvaart voorlopig buiten schot blijft denk ik dat we hier een herhaling krijgen die gaat lijken op het verbod op koperhoudende antifouling.
Zelfs als ze aan boord komen controleren als je net fors zit te stinken kunnen ze je nog niets maken zolang je niet doortrekt.

Het gevaar is inderdaad dat iedereen zijn tank gaat legen op het ijsselmeer (na eerst een aantal dagen de bacteri?n flink te laten vermeerderen in een warme tank) waarmee het middel (tank) dan de kwaal (bacteri?le vervuiling) zwaar zal verergeren waardoor je dan echt niet meer veilig kunt zwemmen op dergelijke loosplekken. De lospunten aan de wal worden een probleem op zich daar de afzuigaansluiting niet is gestandariseerd en de systemen dus welhaast zeker niet vloeiend op elkaar gaan passen.
Voorts kan een gistende vuilwatertank (met wellicht her en der een gaslekje) in een schip meer gevaar opleveren dan een lekkende gasinstallatie !

Hoe zouden kleinere bootjes met een paar opvarenden de puts in de toekomst gaan legen ??

Het lozingsverbod betreft inderdaad alleen zwart water (wc) en geen grijs water zoals gootsteen en douche water, dat kunnen ze ook niet verbieden want zulke grote tanks kun je namelijk niet kwijt.

Ik ga inlands naar de toiletgebouwen op de kant voor de grote boodschap(doen we trouwens al jaren) en op zee blijf ik mijn OW toilet gebruiken !

Offline BJ

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 979
 • Gender: Male
  • BJSoft
Re: Vuilwatertank
« Reply #10 on: 02 April, 2008, 09:42:49 »
Niels, je schrijft ondermeer: "voor de wet is echter een miniem tankje voor nieuwe schepen(geen maat voorgeschreven) al voldoende". Dit impliceert dat er een verplichting komt om een tank aan boord te hebben en dat is dus niet het geval!!! Er mag niet meer worden geloosd maar er wordt nergens gesproken over het verplicht aan boord hebben van een opvangmogelijkheid.
Een groot aantal servicebedrijven maakt, al dan niet bewust om klanten te winnen, dezelfde vergissing en zetten op hun websites dat het per 1 januari verplicht is om een vuilwatertank te hebben maar dat is pertinent onjuist.

Offline paperino

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gender: Male
 • "Paperino"
Re: Vuilwatertank
« Reply #11 on: 02 April, 2008, 19:50:05 »
BJ,

Voor zover mij bekend moeten ALLE nieuwe schepen (gebouwd vanaf 1-5-2002) volgens CE-norm reeds een vuilwatertank hebben. Dat is dus voor die schepen wel degelijk verplicht. Oude schepen zijn volgens mij niet verplicht een tank in te boiuwen, maar mogen niet lozen op het oppervlakte water. Ze moeten je volgens mij dan ook op heterdaad betrappen.

Eric (Paperino)

Offline BJ

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 979
 • Gender: Male
  • BJSoft
Re: Vuilwatertank
« Reply #12 on: 03 April, 2008, 10:21:44 »
Eric, dat van die CE norm klopt inderdaad, de richtlijn stelt dat alle schepen die voorzien zijn van een toilet moeten beschikken over een a) reservoir _of_  b) een installatie waarin tijdelijk een reservoir kan worden aangebracht (als ik artikel 5.8, bijlage 1 van de richtlijn juist interpreteer). En dat laatste heb je natuurlijk al snel op een boot...
Zo schrijft de richtlijn in dezelfde bijlage (artikel 3.7) ook voor dat alle schepen van 6 meter of langer een bergplaats voor een reddingsvlot moeten hebben. En als ik naar Yacht Vision kijk (ja ik weet het....) dan zie ik heel wat boten langskomen die dan wel 'voldoende kastruimte en een riante natte cel' hebben maar een goed plek voor een vlot.... nou neu... Mijns inziens zit er dus behoorlijk wat rek in de richtlijn.
Voor de mensen die interesse hebben in de richlijn:  http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=nl&numdoc=31994L0025&model=guichett

Offline Rob Rook

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 98
 • Gender: Male
 • De Fabian
Re: Vuilwatertank
« Reply #13 on: 18 February, 2009, 22:02:22 »
Ik ben van plan om de vuilwatertank voor mijn boot uit te voeren in hout/epoxy. Om een kunststof tank op maat te laten maken vind ik te duur (ongeveer ? 550). Een standaard tank kan ik niet kwijt.
Ik heb eerst een mal gemaakt van karton en ga deze nu in watervast multiplex uitvoeren. Ik kan op deze manier een tank van 80 liter realiseren in onze contest 38. Ik plaats de tank onder de stuurboord bank in de kajuit net voor de watertank. Ik zoek nog een oplossing om zelf de tank te kunnen legen. Hiervoor moet er een extra afvoer worden aangesloten op de bstaande huiddoorvoer van het toilet. Is er iemand die dit al heeft gerealiseerd? Is er een richtlijn voor de radius van de afzuigbuis?

Ketch
contest 38 ketch bouwnummer 47

Offline paperino

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gender: Male
 • "Paperino"
Re: Vuilwatertank
« Reply #14 on: 19 February, 2009, 21:44:27 »
Hallo, Ketch

Ben toevallig net met hetzelfde bezig op onze C 35/37. Bij ons komt hij onder de stuurboordzijde van de voorhut (net voor het schot tussen wc en voorhut). Om het eenvoudig te houden heb ik achter ons RM69 toilet een RM 2wegkraan geplaatst. Hierbij wordt een stop meegeleverd waarmee je het toilet kunt afstoppen en de toiletpomp omgekeerd kunt laten wwerken. (tank terugpompen via de standaard uitganf door de rom die nu voor het toilet gebruikt wordt.) Ook kun je vooraf kiezen uit naar tank of overboord lozen. Het is een hele simpele oplossing! (Kraan bij Kniest ongeveer ? 77) Wat daarbij wel noodzakelijk is : de tank moet zowel voor de inlaat als de uitlaat een zuigpijp hebben (38mm = 1 1/2 ") omdat je anders niet leeg kunt zuigen. Let op, aan de onderzijde wel minimaal 3-4 cm onder de pijp vrijhouden om verstoppen te voorkomen!

Nog even over de tank: Heb je al eens ge?nformeerd bij Conyplex? Ik heb daar 2 jaar terug op een open dag voor ? 50 !! een rvs tank (lag er al jaren!) van een C 35/36 gekocht. Misschien zijn er nog meer oude, voor hun waardeloze tanks over?

Hoop dat je hier iets aan hebt.

Offline sjoerd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 256
  • Sailing Camelot website
Re: Vuilwatertank
« Reply #15 on: 27 July, 2012, 17:37:23 »
Hallo Eric,

Hoe groot is jouw vuilwatertank?? ben je er inmiddels blij mee?? Ik overweeg hetzelfde te doen en afschijt te nemen van onze flexibele tank, deze ruikt niet helemaal fris...

S
SY Camelot
Contest 36S
Hull# 206
Fractional rig
http://www.sailingcamelot.nl

Offline Jaap

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 81
 • Gender: Male
 • Anna
Re: Vuilwatertank
« Reply #16 on: 28 July, 2012, 13:44:44 »
Samenvattend:

 je mag je toilet niet lozen op oppervlakte water (zg. zwart water; binnen 12 mijlszone)
 je mag wel keuken en douce lozen (grijs water)
 het effect op het IJsselmeer is miniem maar op drukke plekken in kleinere wateren is het effect op zwemwater in de zomer weldegelijk van belang (zie het RIZA onderzoek zie punt 10 van de kamervragen), geldt ook voorjachthavens!
 de handhaving is moeilijk zo niet onmogelijk.

 ethisch is het beter om je aan de regels te houden en voelt het beter om iets met je toilet te doen.

 ik weet nog niet hoe ik het ga oplossen de waterkampioen kwam met een nieuwe versie van een porta porti wat voor kortere reizen (IJsselmeer/Waddenzee wellicht een oplossing is (ik ga altijd aan de wal en het toilet is echt voor nood).
maar dat gesjouw met zo'n ding over de steiger om het ding te legen is ook weer zo wat.
in een C29 is niet zo heel veel ruimte: onder de vloer voor het toilet zit bovendien de sensor voor de diepte meter een deel van het kaje teven over het toilet zou een optie zijn maar dat betekend minder bergruimte en iets om maat wat het weer duur maakt.

Ik heb geen idee wat het zou kosten om het helemaal netjes te laten maken op maat.
heeft iemand een idee?

groet,
Jaap   
PS. ik heb gewerkt bij het RIZA

Offline paperino

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gender: Male
 • "Paperino"
Re: Vuilwatertank
« Reply #17 on: 05 August, 2012, 23:19:05 »
@ sjoerd.

60 liter. Gebruik hem echter vrijwel nooit. Reden:
* geen goede leeg mogelijkheden in havens (passen niet of zijn er niet of defect / er zijn te veel systemen) behalve lozen door tank buitengaats leeg te pompen.
* kans op verstopping bij te veel wc papier is groot
* beroepsvaart en alles en idereen loost nog steeds op het water...
* dure geurfilters / gaan kort mee
* moet je in winter óók weer aftappen en vortsveilig maken.

Advies in haven gewoon naar toilet lopen en buitengaats.......

Dus, enthousiast ben ik er niet echt over.

gr. Eric

C35/37 "Paperino"

Offline Jaap

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 81
 • Gender: Male
 • Anna
Re: Vuilwatertank
« Reply #18 on: 06 August, 2012, 00:21:10 »
Tja,

is dit beleid of is er over nagedacht?
dit is beleid zoveel is zeker.

maar toch is het goed om het beter te regelen dan zomaar lozen als je op binnenwater vaart.
en het beleid schiet tekort in doorvoering van effectieve inname van zwart water.
ik zal het doorgeven aan de club diz zich daar destijds mee bezig ield wellicht gaan ze nadenken ( en in het slechtste geval komt er nieuw beleid, grapje)

Jaap   

Offline paperino

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gender: Male
 • "Paperino"
Re: Vuilwatertank
« Reply #19 on: 06 August, 2012, 09:37:14 »
tja, Jaap,

met videosystemen ging het óók al fout......

Eric

C35/37 "Paperino"

maxbolweg

 • Guest
Re: Vuilwatertank
« Reply #20 on: 12 August, 2012, 22:58:31 »
Tijdens vakantie heb ik tank kunnen legen in Workum en Makkum
Enkhuizen heeft een pomp, maar is vaak onbereikbaar.
Vind het toch prettig de Friese wateren niet belast te hebben..
Gr, Max

Arctica

 • Guest
Re: Vuilwatertank
« Reply #21 on: 13 August, 2012, 23:16:02 »
Hallo,

In mijn C33 heb een 45 l tank ingebouwd onder de voorkooi in de punt. Achter de toilet wat slangen en kranen om naar de tank of naar buiten te pompen en een afvoer naar het dek. Beluchting naar de ankerbak. Wel voorzien van een kogelafsluiter. Verder een lenspomp om de handel over boord te kunnen pompen in geval van te hoge nood. Met al die slangen en kranen in de toiletruimte lijkt het wel een beetje op een fabriek. Maar je moet toch wat.

Groet, Fred

Offline sjoerd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 256
  • Sailing Camelot website
Re: Vuilwatertank
« Reply #22 on: 22 August, 2012, 01:00:32 »
Na beraad gaan wij voor een 30L wandmontage tank van RM. Ik meen de tank boven de toilet weg te kunnen werken in het kastje (tegen het schot naar de hoofdkajuit). Omdat de tank hpger zit is lozen en spoelen door de standaard afsluiter eenvoudig. Ik wil de afzuiging onder de tank hebben zodat ik ook verstoppingen kan oplossen (bv door lucht te persen via de afzuigopening).

De flexibele tank uit het vooronder ligt inmiddels bij het vuil, een erg slechte en onwelriekende oplossing!!

Sjoerd
SY Camelot
Contest 36S
Hull# 206
Fractional rig
http://www.sailingcamelot.nl

JF

 • Guest
Re: Vuilwatertank
« Reply #23 on: 22 August, 2012, 15:37:16 »
Ik heb in onze 33 ook gekozen voor een RM-tank (bijna vierkant met twee openingen boven en twee onder) tegen het hoofdschot net onder de wasbak. De aanvoerleiding op de onderzijde-buitenkant, de afvoer aan de onderzijde-binnenkant naar de afsluiter. Op de bovenzijde-binnenkant (snappen jullie het nog....) heb ik de ontluchting aangesloten. Die kun je in noodgevallen (verstopping) makkelijk openen waardoor je recht naar beneden in de tank de afvoer kunt vrijmaken..... De ervaring leerde mij dat daar de verstoppingen zich voordoen, heb het overigens echt een paar keer aan de hand gehad, kwam door verkeerd toilet-papier. Gewoon Page-toiletpapier werkt bij ons probleemloos (nee nee, ik heb geen aandelen...).


Offline sjoerd

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 256
  • Sailing Camelot website
Re: Vuilwatertank
« Reply #24 on: 25 August, 2012, 17:33:41 »
Hi,

Goede tip! Ik zal proberen een boven-opening bereikbaar te houden ivm ontstoppen!


Sjoerd
SY Camelot
Contest 36S
Hull# 206
Fractional rig
http://www.sailingcamelot.nl

JF

 • Guest
Re: Vuilwatertank
« Reply #25 on: 25 August, 2012, 22:42:52 »
Succes ermee!
De bij de tanks geleverde aansluitingen draaien zover in de tank dat er in de tank altijd een 'opstaand randje' ontstaat. Ik heb het schroefdraad ingekort (gezaagd) maar de verstopping bleef zich toen maar voordoen. Uiteindelijk prikte ik de verstoppingen eenvoudig en vooral snel (.....) recht naar beneden door met een bamboestokje.

Nogmaals het soort toiletpapier is eigenlijk het belangrijkst, ik heb sindsdien geen verstoppingen meer meegemaakt en hanteer geen regels aan boord voor wat betreft het gebruik van toiletpapier e.d.

Groeten, Jan

 


BJSoft